Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Černovice.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně-Černovicích a kandidátech ČSSD za Brno-Černovice.

 


SPOLEČNĚ PRO ČERNOVICE

Ne 31.08.2014 19:40

PROGRAM ČSSD PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MČ BRNO-ČERNOVICE NA OBDOBÍ 2014 – 2018

KVALITNÍ A DOSTUPNÉ BYDLENÍ

 • Nebudeme zvyšovat nájemné v obecních bytech.
 • Budeme usilovat o zvýšení kvality bydlení v obecních bytech se zaměřením na opravy, vybavenost zařizovacími předměty či rychlé řešení havarijních situací.
 • Při řešení havarijních situací a oprav v těchto bytech budeme po zaměstnancích Bytového odboru ÚMČ i po zhotovitelích požadovat rychlé a řádné vyřešení dané situace, aby nedocházelo k nadměrnému obtěžování nájemníků liknavým prováděním příslušných prací.
 • V případě výstavby nových bytů budeme upřednostňovat byty obecní zaměřené především na uspokojení opravdu potřebných občanů (zejm. mladých rodin s dětmi). Stejnou filozofii uplatníme i v rámci přidělování stávajících obecních bytů. Zásadně odmítáme prodej střech obecních bytových domů soukromým developerům za účelem umísťování nástaveb.
 • Přidělování obecních bytů budeme provádět maximálně transparentním způsobem. Zasadíme se o kontrolu řádného užívání těchto bytů s důrazem na boj s „černými“ pronájmy. Nedopustíme kupčení s obecním bytovým fondem.
 • Upravíme pravidla pro přidělování obecních bytů tak, abychom upřednostnili místní černovické zájemce.
 • V letech 2015 – 2018 hodláme v bytovém fondu provést tyto větší opravy a investice:
  • modernizace bytových jader v domech Kneslova 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, Krausova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Olomoucká 146, 148, 150, 152, 154, 156, Turgeněvova 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 4, 6, Blatouchová 3a, 3b, 3c, 5a, 5b, 5c, 7, Přední 3a, 3b, 3c, 5a, 5b, 5c, 7, E. Krásnohorské 24, 24a, 24b, 28, 28a, 28b, 30, 30a, 30b, Kovácká 3a, 3b, 3c, 5a, 5b, 5c, 7a, 7b, 7c;
  • dokončení změny vytápění a vybudování nové domovní plynové kotelny v domech Klíčova 7 a Tržní 10;
  • změna vytápění a vybudování nové domovní plynové kotelny v domech Kotkova 15 a E. Krásnohorské 55;
  • zateplení fasády v domech Jiránkova 22, Zvěřinova 11, Klíčova 7 a Tržní 10.
 • Dále hodláme v letech 2015 – 2018 provést:
  • výměnu dveří do bytů v domech Húskova 6, 8, 10, 27, Krausova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Turgeněvova 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 4, 6, Olomoucká 146, 148, 150, 152, 154, 156, Cornovova 49;
  • vyřešení problémů s markýzami v horních bytech domů Olomoucká 146, 148, 150, 152, 154, 156;
  • dodělání lodžií v krajních bytech domů Kneslova 4, 20 a Krausova 4, 6, 7, 9, 10, 12;
  • opravu lodžií (za kvalitní betonové včetně prosklení) v domech Kneslova 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 a Krausova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
  • dozateplení přízemních bytů v domech Kneslova 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 a Krausova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
 • V horním i spodním sídlišti a ve vnitrobloku Tržní – Zvěřinova – Klíčova vyřešíme problémy spojené s nadměrným výskytem holubů.
 • Zasadíme se o rychlé dokončení doprodeje obecních bytových jednotek v domech, kde již probíhá privatizace, a o privatizaci domů, které společně netvoří souvislý a provázaný celek a do kterých nebylo v minulosti masivně investováno z veřejných rozpočtů. To vše za předpokladu, pokud o privatizaci těchto bytů projeví zájem jejich nájemníci. 

 DOPRAVA A KOMUNIKACE

 • Budeme pokračovat v rekonstrukci dosud zanedbaných komunikací. Zrekonstruujeme zejména chodníky ve spodním sídlišti a ve Starých ČernovicícÍch.
 • Budeme usilovat o rozšíření počtu parkovacích míst (zejm. horní a spodní sídliště, ul. Turgeněvova), a to s šetrností k životnímu prostředí a plochám zeleně.
 • Podpoříme změnu organizace parkování tak, aby byli upřednostněni rezidenti.
 • Ve spolupráci s příslušnými dopravními orgány Policie České republiky a Magistrátu města Brna budeme usilovat o zlepšení dopravního značení tak, aby byla zajištěna větší bezpečnost a plynulost silničního provozu, a to zejména v době provádění rekonstrukcí některých komunikací.
 • Budeme pokračovat v přípravě a realizaci rekonstrukce křižovatky ulic Charbulova, Štolcova, Húskova a Řehořova s důrazem na bezpečnost a plynulost dopravy.
 • Zajistíme kvalitní zimní údržbu chodníků s přihlédnutím k tomu, aby úklidová technika nepoškozovala dlažbu. 

 BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK

 • Zavedeme nulovou toleranci hazardu a připojíme se tak k drtivé většině brněnských městských částí.
 • Budeme důsledně spolupracovat s Městskou policií Brno i Policií České republiky za účelem vytipování míst v naší městské části, která vyžadují zvýšený dozor těchto orgánů (okolí škol, zábavních podniků či restaurací nebo místa, kde se koncentrují „nepřizpůsobivé“ osoby). Budeme usilovat o zvýšení počtu pěších hlídek strážníků i policistů obsluhujících naši městskou část.
 • Budeme monitorovat situaci v okolí restauračních a obdobných zařízení z hlediska bezpečnosti a veřejného pořádku, v případě problémů učiníme kroky směřující k omezení jejich provozní doby.
 • Zajistíme dodržování veřejného pořádku v parku vnitrobloku Tržní – Zvěřinova – Klíčova zavedením provozního řádu.
 • Z důvodu zjednodušení komunikace občan – strážník budeme usilovat o zřízení kontaktního místa Městské policie Brno na území Černovic.
 • Podpoříme projekt „SOSka“ pro aktuální informování občanů o případných krizových situacích prostřednictvím mobilních telefonů.
 • Ve spolupráci s Městskou policií Brno budeme usilovat o přidružení se k projektu zřízení bezpečnostních kamer na vytipovaných místech.
 • Zrevidujeme a dle potřeby doplníme veřejné osvětlení zejména tam, kde často dochází k protiprávním jednáním, a tím zvýšíme bezpečnost a viditelnost v dané lokalitě.
 • Maximálně podpoříme jednotku černovických dobrovolných hasičů. Zaměříme se zejména na zlepšení technického stavu hasičské zbrojnice a na další modernizaci vybavení i vozového parku. V této věci budeme rovněž usilovat o získávání dotačních prostředků z úrovně Jihomoravského kraje či statutárního města Brna.

ŠKOLSTVÍ

 • Zpracujeme přehlednou koncepci rozvoje školství v městské části.
 • Budeme usilovat o další zvyšování počtu míst v mateřských školách, a to po provedení důkladné analýzy všech možných způsobů.
 • Zavedeme pravidla pro vyplácení finančního příspěvku rodinám, které musely své dítě umístit do soukromé mateřské školy z důvodu nedostatečné kapacity mateřských škol zřizovaných městskou částí.
 • Budeme nadále podporovat vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu městské části na podporu zájmové činnosti v mateřských i základních školách a na podporu účasti žáků ze sociálně slabších rodin na školách v přírodě a lyžařských výcvikových kurzech.
 • Rozšíříme spolupráci mateřských a základních škol s dětskými skupinami či neziskovými organizacemi, které pracují s dětmi a mládeží.

SPORT, MLÁDEŽ A VOLNÝ ČAS

 • Z rozpočtu městské části budeme více podporovat sportovní a volnočasové organizace působící na neziskovém principu. Preferovat budeme především subjekty pracující s černovickou mládeží.
 • Podpoříme budování nových a zkvalitňování stávajících sportovních hřišť, a to zejména pomocí mobiliáře vyhotoveného v protivandalském provedení.
 • Budeme usilovat o další rozvoj a investice do Areálu zdraví na Kneslově ulici, a to zejména s důrazem na sportovní a rekreační vyžití černovických občanů.
 • V zimním období budeme pokračovat v provozu ledové plochy v Areálu zdraví, budeme usilovat o jeho další zkvalitnění a zefektivnění.
 • Zavedeme nové zábavné a soutěžní akce pro černovické děti (např. bruslení v maskách).
 • Z dosud zanedbané stezky okolo řeky Svitavy vybudujeme odpočinkovou zónu, ze které se tak stane důstojné propojení Nových a Starých Černovic a vhodné místo pro vycházky či jiné pohybové aktivity černovických občanů.

KULTURA

 • Z rozpočtu městské části budeme nadále podporovat kulturní aktivity budící zájem černovických občanů,
 • Pokusíme se zatraktivnit Černovické hody tak, aby tato stěžejní a tradiční kulturní akce přitáhla větší množství veřejnosti. Obnovíme tradiční pojetí Černovické letní show. Budeme pokračovat v pořádání úspěšné akce Pálení čarodějnic.

SOCIÁLNÍ POLITIKA

 • Zasadíme se o zachování a postupné zlepšování spektra služeb poskytovaných Sociálním domem na Charbulově ulici, a to zejména pro naše seniory. Budeme prosazovat nezvyšování cen jídel nabízených Sociálním domem.
 • Na území městské části zřídíme bezplatný přístup k internetu pro seniory, a to jako součást tzv. Senior pointu.
 • Připravíme projekt vybudování dalšího domu s pečovatelskou službou na území městské části, a to zejména za použití prostředků ze státního rozpočtu a fondů Evropské unie.
 • Připojíme se k projektu Family point – centrum pro maminky s dětmi.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 • Zajistíme zvýšení počtu laviček a odpadkových košů v naší městské části s tím, že tento mobiliář bude vyroben v protivandalském provedení. Zvýšíme počet sáčků na psí exkrementy.
 • Budeme usilovat o to, aby při každé výstavbě docházelo k likvidaci ploch veřejné zeleně jen tehdy, bude-li to nezbytně nutné.
 • Zrekonstruujeme park před ZŠ Kneslova. Budeme pokračovat v rekonstrukci a regeneraci ostatních parků a zelených ploch na území městské části a v umísťování vhodných dětských herních prvků.
 • Zajistíme pravidelnou výměnu písku na dětských pískovištích.
 • Zajistíme včasné vysypávání odpadkových košů a pořádek v okolí sběrných středisek odpadu a kontejnerových stání.
 • Prověříme možnosti zřízení výběhu pro psy v oblasti Nových Černovic.
 • Zvýšíme kvalitu sekání trávy na zelených plochách.

HOSPODAŘENÍ, VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, INVESTIČNÍ PROCES

 • Rozpočet městské části budeme vždy sestavovat jako vyrovnaný.
 • Zasadíme se o maximálně efektivní a transparentní hospodaření městské části.
 • Budeme aktivně usilovat o získávání dotací pro městskou část z rozpočtů statutárního města Brna, Jihomoravského kraje, státu i Evropské unie.
 • Situaci v obchodní společnosti Pískovna Černovice, spol. s r.o., vyřešíme tak, aby výsledek byl co nejvýhodnější pro městskou část.
 • Budeme prosazovat zřízení transparentního účtu městské části.
 • Budeme dbát na striktní dodržování právních předpisů týkajících se zadávání veřejných zakázek, stejně jako zásad transparentnosti a hospodárnosti. Průběh veřejných zakázek včetně smluv s vybranými uchazeči zveřejníme na internetu.
 • U investičních projektů budeme posuzovat celkovou ekonomickou rozvahu, tedy včetně budoucích provozních nákladů.

OTEVŘENÁ RADNICE

 • Veřejnou správu vnímáme především jako službu občanům. Po zaměstnancích Úřadu městské části (ÚMČ) budeme důsledně požadovat vstřícné a korektní jednání s občany a řádný a profesionální výkon svěřené agendy. Zavedeme etický kodex zaměstnanců ÚMČ.
 • Provedeme personální audit ÚMČ a přehodnotíme jeho stávající organizační strukturu.
 • Zaměříme se na posílení vzájemné zastupitelnosti zaměstnanců ÚMČ, aby mohlo po celou pracovní dobu i v čase dovolených docházet k plnému uspokojení potřeb návštěvníků úřadu.
 • Změníme úřední hodiny tak, aby si své záležitosti mohli pohodlně vyřídit i občané, kteří se vracejí ze zaměstnání později. Úřední hodiny podatelny prodloužíme tak, aby byla občanům k dispozici po celou pracovní dobu úřadu.
 • Zavedeme častější vydávání radničního zpravodaje Černoviny a zároveň zajistíme jeho celkové zpřehlednění a vyšší informační pestrost.
 • Zajistíme vytvoření nových, moderních a plnohodnotných webových stránek městské části, na kterých budou kromě oficiálních zpráv z radnice zveřejňovány i různé zajímavosti o dění v Černovicích, pozvánky na akce apod.
 • Na zasedáních zastupitelstva postupně zavedeme elektronický hlasovací systém, aby bylo všem občanům zřejmé, jak který zastupitel o dané věci hlasoval.
 • V případě provádění činností dotýkajících se občanů žijících v dané lokalitě (zejm. větších stavebních akcí) povedeme s těmito občany aktivní dialog a budeme se zabývat jimi vznesenými připomínkami.
 • Budeme podporovat pořádání veřejných besed či anket o problémech, které občany městské části zajímají.